www.ecofloor.asia, www.spcfloor.vn

Nẹp viền vân đá KA-6M (60mm*20mm)

Phào chỉ - Phụ kiện

Nẹp viền vân đá KA-6M (60mm*20mm)


KA-6M

---

Phào chỉ - Phụ kiện

KA-6M-1

KA-6M-1

Nẹp viền vân đá KA-6M (60mm*20mm)


Các mã sản phẩm:

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-6M.1001-1

Nẹp viền KA-6M.1001-1

Cây

KA-6M.1051-5

Nẹp viền KA-6M.1051-5

Cây

KA-6M.1051-8

Nẹp viền KA-6M.1051-8

Cây

KA-6M.1060-1

Nẹp viền KA-6M.1060-1

Cây

KA-6M.1070-2

Nẹp viền KA-6M.1070-2

Cây

KA-6M.1076

Nẹp viền KA-6M.1076

Cây

KA-6M.1086-1

Nẹp viền KA-6M.1086-1

Cây